Preview

Central Asian Economic Review

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Сансызбаева Г.Н., Аширбекова Л.Ж., Нурғалиева Қ.О. «ЖАСЫЛ» ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ БАСЫМ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ. Central Asian Economic Review. 2018;(3):154-163.

For citation:


Sansyzbayeva G.N., Ashirbekova L.Z., Nurgalieva K.O. DEVELOPMENT OF "GREEN" TECHNOLOGIES AS PRIORITY DIRECTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN. Central Asian Economic Review. 2018;(3):154-163. (In Kazakh)

Просмотров: 103


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2789-4398 (Print)
ISSN 2789-4401 (Online)