Preview

Central Asian Economic Review

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Нагима С. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨҢІРЛЕРІНІҢ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІНІҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІНЕ ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАРДЫ ТАЛДАУ. Central Asian Economic Review. 2018;(4):139-149.

For citation:


Nagima S. ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE MAIN INDICATORS OF THE DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. Central Asian Economic Review. 2018;(4):139-149. (In Kazakh)

Просмотров: 78


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2789-4398 (Print)
ISSN 2789-4401 (Online)