Preview

Central Asian Economic Review

Кеңейтілген іздеу

Құрылыстағы кірісті есепке алудың заманауи əдістері

Толық мәтін:

Аннотация

Зерттеудің мақсаты ҚЕХС (IFRS) 15 «Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім» жаңа стандартын енгізудің нəтижесінде құрылыстағы түсімді есепке алуға жəне соның салдарынан ұйымдардың қаржылық есептілік көрсеткіштеріне ықтимал əсерін анықтау болып табылады.

Əдіснамасы – мақала абстракталық-логикалық тəсіл негізінде жүргізілді. Əдістемелік негіз жүйелік талдау болып табылады.

Зерттеудің бірегейлігі / құндылығы. Мақалада ХҚЕС-ның негізінде дайындалған келісімшарт бойынша кірісті тану кезінде əдіснамалық жəне əдістемелік сипаттағы өзгерістер қарастырылған. 15 «Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша түсім» ХҚЕС (IFRS) жəне құрылыстағы түсім бойынша қолданыстағы стандарттарға салыстырмалы талдау жүргізілді.

Зерттеу нəтижелері. Мақалада құрылыс ұйымдарында ҚЕХС (IFRS) 15 қолдану қажеттілігі қарастырылған; есепке алу мен параметрлердің əлеуетті есепке алушы – инвесторға əсеріне байланысты заңдылықтар анықталып, ҚЕХС (IFRS) 15 жаңа стандартының ұзақ мерзімді құрылыс мердігерлік шарттары бойынша түсімдерді есепке алуға жəне соның салдарының компанияның қаржылық қызметінің көрсеткіштеріне ықтимал əсері айқындалған.

Авторлар туралы

Н. С. Нуркашева
Нархоз Университеті
Қазақстан

Нуркашева Нурсулу Султанияровна – экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Нархоз Университеті.

Алматы.М. Д. Жумабаева
Нархоз Университеті
Қазақстан

Жумабаева Мырзабике Дастатовна – экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Нархоз Университеті.

Алматы.Г. Т. Андыбаева
Нархоз Университеті
Қазақстан

Андыбаева Гулсагат Токышевна – экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Нархоз Университеті.

Алматы.Әдебиет тізімі

1. Аямбекова С. COVID-19 и строительный рынок Казахстана [Электронды ресурс] // Группа SGS [web-сайт]. - 2020. - URL: https: //www.sgs-caspian.com/ru-ru/news/2020/04/covid-19-and-kazakhstan-construction-market (қарау уақыты: 01.10.2020).

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» [Электронды ресурс] // Информационная система ПАРАГРАФ [web-портал]. - URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=36789884#pos=5;-106 (қарау уақыты: 08.12.2020).

3. Назарова В. Л. Особенности бухгалтерского учета в строительстве [Электронды ресурс] // Информационная система ПАРАГРАФ [web-портал]. - 2011. - URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31072103&doc_id2=31072103#activate (қарау уақыты: 08.12.2020).

4. Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: Учебник. - М.: Проспект, 2015. - 496 с.

5. Учебное пособие АССА DipIFR [Электронды ресурс] // Аккадемия PwC. - URL: https://training. pwc.ru/upload/docs (қарау уақыты: 08.12.2020). - 2020. -497 С.

6. 11-КЕХС (IAS) «Құрылысқа арналған шарт» [Электронды ресурс] // Информационная система ПАРАГРАФ [web-портал]. - URL: https://online.zakon.kz (қарау уақыты: 08.12.2020).

7. Аппақова Г. Н. Қаржылық есеп – 2: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2015. – 190 с.

8. Трофимова Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры. - М.: Изд. Юрайт, 2019. - 242 с.

9. Бугаев А. Практическое применение положений МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» при учете строительных контрактов [Электронды ресурс] // Журнал «МСФО» [web-сайт]. - 2018. - URL: https://promsfo.by/articles/element/prakticheskoe (қарау уақыты: 09.12.2020).

10. Дмитриева И. М. Бухгалтерский финансовый учет: Учебник. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 495 с.

11. Сапарбаева С. С. Ілгерілемелі қаржылық есеп: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2017. – 222 б.

12. Тетерлева А. С. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2016. - 176 с.

13. IFRS 15 - Пример учета договоров на строительство согласно IFRS 15 [Электронды ресурс]. - 2018. - URL: https://fin-accounting.ru/articles/2018/ifrs-15-example-of-accounting-construction-contracts-under-ifrs (қарау уақыты: 10.12.2020).

14. Абдикулова М. Р. Учет в строительстве в соответствии с МСФО [Электронды ресурс] // Вестник КазНПУ. - Алматы. - 2011. - № 1. - 72-76 бб. - URL: http://sp.kaznpu.kz/docs/jurnal_file/file20190504023750.pdf (қарау уақыты: 10.12.2020).

15. Михайлович Т. Порядок учета доходов, расходов, финансовых результатов в финансовой отчетности по договорам подряда в соответствии с МСФО [Электронды ресурс] // Частное Образовательное Учреждение "Институт Проблем Предпринимательства" [web-сайт]. - URL: https://www.ippnou.ru/print/007485/ (қарау уақыты: 10.12.2020).


Рецензия

Дәйектеу үшін:


Нуркашева Н.С., Жумабаева М.Д., Андыбаева Г.Т. Құрылыстағы кірісті есепке алудың заманауи əдістері. Central Asian Economic Review. 2020;(6):71-82.

For citation:


Nurkasheva N.S., Zhumabayeva M.D., Andibaeva G.T. Modern approaches to accounting for income in construction. Central Asian Economic Review. 2020;(6):71-82. (In Kazakh)

Қараулар: 111


ISSN 2789-4398 (Print)
ISSN 2789-4401 (Online)