Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Адамбекова А.А., Қазбекова К.М. БАНКТІК ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАНКТІК ҚАДАҒАЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ЖАҢА ТАЛАПТАР. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):130-145.

For citation:


Adambekova A.A., Kazbekova K.M. NEW REQUIREMENTS FOR BANKING RISK MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF BANKING SUPERVISION. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):130-145. (In Russ.)

Просмотров: 16


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-5561 (Print)