Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Мекебаева Ж.А. ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ТАЛДАУ. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):73-83.

For citation:


Mekebayeva Zh.A. ECONOMIC-MATHEMATICAL ANALYSIS OF THE MAIN FACTORS OF PROVIDING THE COMPETETIVENESS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY MARKET. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):73-83. (In Russ.)

Просмотров: 15


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-5561 (Print)