Preview

Central Asian Economic Review

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Нуркашева Н.С., Айдынов З.П. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІКТІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЫНА (16-IFRS) СӘЙКЕС ЛИЗИНГ ЕСЕБІНЕ АРНАЛҒАН ТӘЖІРИБЕЛІК КӨЗҚАРАС. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):52-61.

For citation:


Nurkasheva N.S., Aidynov Z.P. PRACTICAL CONSIDERATIONS TO ACCOUNT FOR THE LEASE IN ACCORDANCE WITH IFRS 16. Central Asian Economic Review. 2018;(5-6):52-61. (In Kazakh)

Просмотров: 88


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2789-4398 (Print)
ISSN 2789-4401 (Online)