Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Рахметулина Ж.Б., Абылайханова Т.А. КƏСІПОРЫННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ƏЛЕУЕТІН БАҒАЛАУ ƏДІСТЕМЕСІ. Central Asian Economic Review. 2019;(1):16-25.

For citation:


Rakhmetulina Zh.B., Абылайханова T.A. METHODOLOGY FOR ASSESSING INNOVATIVE POTENTIAL OF THE ENTERPRISE. Central Asian Economic Review. 2019;(1):16-25. (In Russ.)

Просмотров: 10


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-5561 (Print)