Preview

Central Asian Economic Review

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Айдынов З.П., Нуркашева Н.С. ҰЙЫМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДА «МƏЛІМЕТТЕРДІ ҚАУСАРА ТАЛДАУ» ƏДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. Central Asian Economic Review. 2019;(5):134-143.

For citation:


Aidynov Z., Nurkasheva N. PECULIARITIES OF «DATA ENVELOPMENT ANALYSIS» METHOD APPLICATION IN ORGANIZATION'S PERFORMANCE EVALUATION. Central Asian Economic Review. 2019;(5):134-143. (In Kazakh)

Просмотров: 26


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2789-4398 (Print)
ISSN 2789-4401 (Online)