Preview
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Джунусов А.М., Есетова С.К., Бегасилов Б.Т. ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КӨШІ-ҚОН ТЕОРИЯСЫ: ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ ТƏСІЛДЕМЕЛЕР. Central Asian Economic Review. 2019;(5):8-15.

For citation:


Dzhunussov A., Yessetova S., Begassilov B. MODERN MIGRATION THEORY: CONCEPTUAL APPROACHES. Central Asian Economic Review. 2019;(5):8-15. (In Russ.)

Просмотров: 11


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2224-5561 (Print)