Preview

Central Asian Economic Review

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Kazbekova K.M. «Қазкоммерцбанк» ақ ішкі тәуекелін және қаржылық жағдайын корреляция-регрессиялық талдау. Central Asian Economic Review. 2018;(2):67-80.

For citation:


Kazbekova K.M. Correlation and regression analysis of jsc "kazkommertsbank" internal risk and financial position. Central Asian Economic Review. 2018;(2):67-80. (In Russ.)

Просмотров: 64


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2789-4398 (Print)
ISSN 2789-4401 (Online)